Środowisko przyrodnicze Europy ulega ciągłym zmianom.

🌍

Ubocznym skutkiem rozwoju cywilizacyjnego – postępu technologicznego, urbanizacji oraz intensyfikacji przemysłu i rolnictwa – jest między innymi spadek różnorodności biologicznej oraz fragmentacja ekosystemów, co ma negatywne skutki dla społeczeństwa.

W obliczu takich zagrożeń dostrzeżono konieczność wzmocnienia ochrony prawnej zasobów środowiskowych.

🌱

Rozwój idei ochrony przyrody postępował w poszczególnych krajach w zróżnicowanym tempie. Proces integracji europejskiej ułatwił podjęcie i koordynację działań na rzecz spójnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego w skali niemal całego kontynentu.

🍃
💪🏼

Głównym celem wprowadzenia obszarów Natura 2000 jest ochrona bioróżnorodności w skali globalnej oraz zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiskowych. Aby te cele były skutecznie realizowane konieczne jest zaangażowanie nie tylko władz lokalnych, ale także całego społeczeństwa. Obszary Natura 2000 podlegają szczególnej ochronie, a naszym obowiązkiem wobec niej jest pozostawianie tych terenów w stanie nienaruszonym.

🍀

Dbajmy o to, aby nazwa nikogo nie myliła a obszary natury 2000 mogły pozostać przestrzenią naturalną i bioróżnorodną oraz aby stały się chlubą XXI wieku 🥹💕

Kategorie: Ciekawostki

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *